Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Jan 15, 9 - 17 Maria nás učí lásce

12. května, 2015allocutio

 

     Z dnešního evangelia zaznívají naléhavá slova Pána Ježíše: Milujte se navzájem. Musíme si vzpomenout na první křesťany, kteří se bezvýhradně řídili Ježíšovým příkazem. Proto nejen ohromili, ale také svým svědectvím získávali mnohé pohany k následování. Ti o nich mohli říci: Hleďte, jak se milují. Z obrazovek televizorů, počítačů i filmových pláten k nám promlouvá také láska, ale jaká? Ta, která vraždí, a která k vraždě té pravé Kristovy lásky nabádá. My starší si snad ještě vzpomeneme na krásné lidové písně, které vyjadřovaly něco jiného. Jedna z nich popisovala malebnou vesničku pod horami, kde ve škole pan učitel učil děti číst a psát a v kostelíku zase pan farář učil modlit a Boha znát. Jeden takový kostelík navštívil se skauty i budoucí kněz. Vzpomněl si na stařičkého pana faráře, který kázal. Snad to bylo právě o svátku Matek nebo v době května. Pan farář mluvil o synovi jedné matky, který se oženil a měl svou ženu velmi rád. Stejně tak miloval i svou maminku a to bylo trnem v oku jeho ženě, která ji nenáviděla. I to se často stává. Nařídila svému muži, že pokud chce, aby byla jeho ženou, musí svou matku zabít a přinést její srdce. Dovedeme si představit, co musel tento muž prožít. Ale po dlouhém odkladu své ženě vyhověl. Když temnou nocí po hrůzném činu nesl matčino srdce své ženě, zakopl a upadl. A mateřské srdce se starostlivě ozvalo: „Synáčku, neublížil sis?“ tomu budoucímu knězi se to zdálo nemožné. Ale pozdější zkušenosti a náhled na život jej utvrdil, že pan farář si nevymýšlel.

     V neděli byl den Matek a prožíváme měsíc květen. Obojí k nám promlouvá řečí krásných a milujících mateřských srdcí i krásou rozkvetlé přírody. Matky by měly mít takovou krásu ve svém srdci a ve svém vztahu k rodině a dětem. Dnešní doba však tvrdě toto narušuje. Neváží si těchto hodnot a dokonce je tvrdě boří. Vztah matky a dítěte se vytváří po celou dobu devíti měsíců, kdy matka své dítě nosí pod srdcem. Když je v porodních bolestech přivádí na svět, překonává bolest radostí nad tím že se rodí nový život. A mnohdy skutečně naplní i slova Ježíšova: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Po narození přicházejí nejen radosti, ale i starosti. Malé dítě, malé starosti, velké dítě, velké starosti. Je pro matku jednodušší milovat zdravé, nadané a hodné dítě. Ale když se jedná o opak a navíc je dítě postižené, jak a kde hledat sílu a odvahu přijímat a starat se? Tady pomáhá víra a taková láska už nabírá jinou hodnotu. Kde jsou ty nádherné květnové májové, které hojně navštěvovaly nejen matky, ale i budoucí maminky. Před sochou Panny Marie zněla krásná a povzbudivá slova, zněly krásné mariánské písně a mateřská i ostatní srdce se otevírala milostem a darům i síle, které Panna Maria pro tyto ženy u svého Syna vyprošovala. A ty, které k ní s důvěrou vzhlížely si uvědomovaly, koho v Panně Marii mají. Matku, která také chovala své Děťátko nejen pod srdcem, ale i v náručí a na klíně. Že v ní mají tu, která také cítila bolest a její duší pronikl meč bolesti. Je totiž i Matkou Sedmibolestnou. Ona emigrovala se svým Synem do Egypta, ona jej tři dny hledala, když se ztratil, ona stála v bolestech pod křížem a měla na klíně jeho mrtvé, pro naše nepravosti ztrýzněné tělo. Madona a Pieta, to je věčný námět pro umělce, ale také síla, vzor a pomoc pro ženy a opravdové matky. Doba nám ukazuje jiné madony a piety. Zdrogované a opilé, jejichž děti bezradně pobíhají kolem nich. Jaký je to příklad? O čem to svědčí? Jaká budoucnost pro děti a společnost, která má takové ženy?

     Máme možnost děkovat Bohu, i Pánu Ježíši, že nám dali v Panně Marii vzor, příklad a pomocnici i přímluvkyni pro ty ženy, které berou svůj život opravdově. Děkujeme dnes všem ženám a matkám i těm, které zůstaly osamocené, nemají děti a rodinu, ale zachovaly si obětavé a sloužící srdce. I v naší Legii Panny Marie je většina žen. Jim děkujeme, že si zvolily správný vzor pro svůj život, děkujeme za jejich službu, odvahu a oběti a prosíme Matku Boží, aby i jim i nám, vyprošovala vše potřebné k tomu, abychom měli opravdovou lásku ke všem lidem. Aby Kristova slova „Milujte se navzájem“ byla i dnes pro nás a naše okolí živá a strhující. Amen.

P. František Dobeš, spirituál Comitia Legie Mariiny, Olomouc

12. května 2015

 

 

 
 
Per Mariam ad Jesum!