Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Křest Páně

10. ledna, 2018allocutio

 

Svátek Křtu Páně
Mk1,6b-11  Co je s naším křtem?

 

     V neděli skončila svátkem Křtu Páně vánoční doba. Byla krátká, stejně jako advent. Ale to podstatné nám řekla: Boží Syn, vtělené Slovo Boží, přišel na svět skrze Pannu Marii. Stal se nám blízký a podobný ve všem, vyjma hříchu. O jeho narození se nejprve dověděli pastýři a pak přichází na scénu i okolní, vzdálený svět. Jeho zástupci, Tři králové, ukazují na ty, kteří dovedou vnímat okolní svět nejen očima, ale i srdcem a vyvozovat pro sebe i pro druhé závěry. Jdou za tím, jehož narození ohlásí přírodní úkaz a dávají mu nejen královské dary, ale i svou moudrost, námahu a obtíže daleké cesty. Ukazují, že i vzdálení mohou být blízcí a blízcí naopak vzdálení. Na slavnost Zjevení Páně navázal svátek Křtu Páně. To bylo další zjevení Božího Syna pro ty, kteří chtějí přijmout Mesiáše ne jako osvoboditele od útlaku světských vládců, ale jako Spasitele, který každého člověka osvobozuje od útlaku hříchů. Voda Jordánu, díky působení svatého Jana Křtitele, omývá hříchy těch, kteří přicházejí, vyznávají své hříchy a nechávají se, na znamení změny života, křtít od svatého Jana. Mezi tyto kajícníky se řadí i samotný Pán Ježíš. Chce vyjádřit to, že voda Jordánu obrazně obsahující hříchy lidí, se stane tíží, kterou je křtěn i on sám.  Tím naznačuje, že bere naše hříchy na sebe. Jan Křtitel se brání, ale pak svolí a pokřtí Pána Ježíše. Boží hlas potvrzuje, že Pán Ježíš je Boží Syn, ve kterém má Bůh Otec zalíbení a člověk svobodu. Je Beránkem Božím, který snímá hříchy světa. Křest každého člověka je možností k osvobození od dědičného hříchu. Je cestou ke svobodě, radosti a pokoji. Co z toho vyplývá pro nás? Svatý Otec nám při promluvě dal domácí úkol. Zjistit datum našeho křtu. A my si zodpovězme i další otázku: Proč jsme byli pokřtěni? Je náš křest dovršen? Stal se nám hybnou silou našeho života? Kdyby si někdo nechal předepsat u lékaře recept na lék proti své nemoci, ale pak recept nechal v zásuvce stolu, lék si nevyzvedne a neužívá, nesmí se divit, že bolest nemoci ho trápí dál. Co bychom si o takovém člověku pomysleli? Kdyby si někdo pořídil nový, zdravější byt a zůstal by v tom starém, zatuchlém a nevyhovujícím bytě, jak bychom si vysvětlili takové chování? Co je nám platné potvrzení o křtu, když svůj křest neprožíváme? Být pokřtěn, stát se křesťanem, znamená naučit se znát evangelium, brát vážně Pána Ježíše. Znamená naučit se žít tak, jak žil Pán Ježíš, v lásce k Bohu a k bližním. Panno Maria, pomoz nám, abychom uměli svůj křest žít! Amen.
P.F.Dobeš, duchovní vůdce Comitia Mariiny Legie, Olomouc
 
V Olomouci, 10.1.2018

 
 
Per Mariam ad Jesum!