Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Zmocnit se Ježíše, ale pro druhé!

19. června, 2018allocutio

 

 Mk 3,20-35 Zmocnit se Pána Ježíše, ale ne pro sebe!

     Naše lidské jednání a chování je nevyzpytatelné. Tím spíše, když zapomeneme na to, abychom jednali tak, jak to od nás žádá Bůh. Ale my jednáme zpravidla podle sebe a tím uškodíme nejen druhým. Ale i sobě. Co všechno si dovedeme nejen vymyslet, ale také říct nahlas, abychom oslabili pozici toho druhého. Je v tom obyčejně naše uražené sobectví a naše neschopnost najít správné řešení. Bolí to zvláště tam a tehdy, když se jedná o ty, kteří mají nejen hlásat Boží slovo, ale především je žít a naplňovat.

Spolubratr slavil 25 let od vysvěcení na kněze. Všechny nás v děkanátu pozval. Na vlastní slavnost, i když doba byla vybrána velmi vhodně, přišli jenom dva. Z úst jiného děkana zazněla pravdivá slova. Jak těžkým prohřeškem je kněžská závist. Dlouhotrvající potlesk v kostele jeho slova zdůraznil a potvrdil.

     Když tento jev postihuje nás, nevyhnul se ani Pánu, který ve všem dává příklad. Není divu, že jeho opravdovost, upřímnost a láska, kterou nejen hlásá, ale i dokazuje, vzbuzuje závist u těch, kteří toto všechno měli konat a nekonali. Velekněz, zákoníci a farizeové, náboženští představitelé vyvoleného národa proto sahají k prostředkům, které mají Pána umlčet, oslabit a v očích ostatních zostudit. Používají všech dostupných prostředků. Víme, kam to až dovedli. Dokonce přesvědčili i příbuzné Pána Ježíše a ti se ho chtěli zmocnit, protože si mysleli, že je blázen. Ale nepodaří se jim to. Jejich přesvědčení bychom si však mohli vzít nejen jako odstrašující příklad. Právě naopak.. Měli bychom jej použít v tom smyslu, abychom se zmocnili Ježíše. Mít jeho milost, jeho učení, jeho příklad nejen v srdci, ale i v jednání. Pak toto zmocnění nás uschopní být tu s Ježíšem pro druhé. Musíme ovšem počítat i s překážkami a problémy. Ale i jejich řešení ukazuje, nakolik jsme se Ježíše opravdu zmocnili. Pro nás, členy Mariiny Legie, je to zvlášť důležité. Přichází stáří, únava, vyčerpanost, že nám mnohdy i obyčejné věci dělají potíže a přece nás Panna Maria volá, abychom pro ni pracovali. I tady nám pomůže, abychom se nejprve na její přímluvu zmocnili jejího Syna a pak dostaneme potřebnou sílu vykonat i to, co je pro nás tak namáhavé. Maria pomoz a přimluv se! Amen.

 V Olomouci 19.6.2018

P. František Dobeš, duch. vůdce Comitia Legio Mariae.

 
 
Per Mariam ad Jesum!