Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Květná neděle

18. dubna, 2022allocutio

 

Květná neděle.
Květná neděle otevřela bránu Svatého týdne. Byl to den Ježíšovy slávy. Vjíždí na oslátku jako král do Jeruzaléma. Tento den je jediný, kdy si Jeruzalém vzpomněl na Mesiáše, kdy jej vítal. Ale brzo zapomněl a přibil jej na Kříž. Lidé kolem Krista hlasitě jásají a volají Hosana! Ale Pán Ježíš neodpovídal na jejich pozdravy. Nedotkla se ho všechna ta pomíjející sláva, která vadne rychleji, než olivové ratolesti, useknuté od pně stromu. Vždyť se blíží jeho nejtěžší hodina, dokončení jeho vykupitelského díla na Golgotě. Nad zástupy provolávajícími slávu Pán viděl velký, blížící se stín kříže. Teprve svým utrpením si oslavený Bohočlověk zaslouží palmu.
Významnou událost připomínají ze života čínského císaře Hamtiho. Když se jako vítěz vracel z válečného tažení, lid jej očekával u bran jeho sídelního města Nankingu a zdravil jej všeobecným jásotem. Na druhý den měla být velkolepá slavnost, ale k překvapení všech ji císař zakázal. Všechna výzdoba byla odstraněna, protože císař chtěl vítězství oslavit jiným způsobem, než bylo zvykem. V den oslavy se císař objevil před lidem ve zcela prostém šatě. Jeho družinu tvořili staří a trpící lidé. Lid byl zklamán, ale císař to lidem vysvětlil: Vracím se jako vítěz, ale jásot a nádhera by mně nepřidaly radosti a spokojenost. Vždyť vím, že za stěnami okrášlených příbytků se skrývají tisíce trpících a hladovějících, které jste schovali před mýma očima, aby nekalili slávu dne vítězství. Proto jsem je dal vyhledat a obětoval jsem jim všechny peníze, které by šly na mou oslavu. Radost v jejich očích a bledých lících je nejkrásnější oslavou mého vítězství. Tehdy lid propukl v jásot, pochopil úmysl císaře.
I Kristus jel na oslátku v šatě chudoby. A ti všichni, kteří s palmovými ratolestmi v rukou oslavovali jeho slavný vjezd tak nedělali s povýšeneckým sebevědomím a pýchou. Měli vždy pocit vlastní chudoby a bídy a nesmírného obohacení Kristovou láskou. Cítili svou slabost a hříšnost a věřili, že jenom Kristus svými zásluhami je oblékl v nový šat Božích dětí, že nejsou víc, než suché ratolesti, které může vzkřísit jen Kristova láska. S touto nadějí přistupujme k oslavě utrpení, smrti, ale také vzkříšení Krista Ježíše. Matka Boží ať je naší vůdkyní na této cestě za Ježíšem vítězným. Amen.


V Olomouci 18.4. 2022

P. František Dobeš, duch.vůdce Comitia Legio Mariae v Olomouci.

 
 
Per Mariam ad Jesum!