Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Víš, kým jsi jako křesťan?

26. října, 2012duchovní čtení

 

        Jsem přijímán...

Jsem Boží dítě ~ Jan 1:12

Jako učedník, jsem Ježíšovým přítelem ~ Jan 15:15

Jsem ospravedlněn ~ Římanům 5:1

Jsem sjednocen s Pánem a jsem jedno s Ním v Duchu~ 1 Korinťanům 6:17

Byl jsem koupen za velkou cenu, a proto náležím Bohu~ 1 Korinťanům 6:19-20

Jsem údem Kristova Těla ~ 1 Korinťanům12:27

Byl jsem Bohem předem vyvolen a přijat za Jeho dítě ~Efezanům 1:3-8

Byl jsem vykoupen a byly mi odpuštěny všechny hříchy~ Kolosanům 1:13-14

Ježíš mne probudil k životu s Ním a odpustil mi všechny hříchy ~ Kolosanům 2:9-10

Smím přímo přistupovat k Trůnu milosti, skrze Ježíše Krista ~ Židům 4:14-16

Jsem v bezpečí...

Jsem osvobozen od zákona hříchu a smrti~ Římanům 8:1-2

Jsem si jist, že Pán Bůh pracuje a chce mé dobro za všech okolností ~ Římanům 8:28

Jsem ospravedlněn proti všem žalobám a nikdo mne nemůže odloučit od Boží lásky ~ Římanům 8:31-39

Bohem jsem byl postaven na pevný základ, v Kristu jsem posvěcen a v srdci mám pečeť Božího ducha ~ 2 Korinťanům 1:21-22

S Kristem jsem ukryt v Bohu ~ Kolosanům3:1-4

Plně spoléhám na Boha, že uskuteční své dobré dílo, které ve mně započal ~ Filipanům 1:6

Nebyl mi dán duch bázlivosti, ale duch síly, lásky a rozvahy ~ 2 Tim. 1:7

Křtem jsem zrozen z Boha a zlo ke mně nemá přístup ~ 1 Janův 5:18

Jsem významným ...

Jsem ratolestí Ježíše Krista, pravého vinného Kmene, a pramínkem Jeho života ~ Jan 15:5

Byl jsem vybrán a pomazán k tomu, abych přinášel dobré ovoce~ Jan 15:16

Jsem Božím chrámem ~ 1 Korinťanům 3:16

Jsem služebníkem smíření s Bohem~ 2 Korinťanům 5:17-21

Sedím s Ježíšem Kristem v nebeském království ~ Efezanům 2:6

Jsem přece Božím dílem, v Ježíši Kristu ~ Efezanům 2:10

V Kristu smím přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou ~ Efezanům 3:12

Všechno mohu v Kristu, který mne posiluje ~ Filipanům 4:13

ČÍM VÍCE SE UJIŠŤUJEŠ KÝM A KDO JSI V KRISTU JEŽÍŠI, tím více se tvé chování začne odrážet v tvé skutečné identitě!

 
 
Per Mariam ad Jesum!