Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Slovenská Regina legionis č. 1/2017

25. dubna, 2017duchovní čtení

 

 

 

SLOVENSKÁ

REGINA LEGIONIS

 

 

1/2017 Občasník Máriinej légie

 

Oslavovať Pána s Máriou

Stále ju maj na mysli, hoci len v náznaku. Zjednocuj svoje úmysly a vôľu s jej úmyslami a vôľou tak, aby si každý vykonaný úkon, každú vyslovenú modlitbu počas dňa spájal s ňou. Nemal by si ju z ničoho vynechať. Či sa modlíš k Otcovi, Synovi, Duchu Svätému alebo sa utiekaš k niektorému svätému, vždy sa modli v spojení s ňou. Ona opakuje tvoje slová s tebou. Jej pery spolu s tvojimi vyrieknu slová, a tak bude mať na všetkom účasť. Bude teda viac než len stáť po tvojom boku – bude priam v tebe. Tvoj život bude spoločným

dávaním všetkého, čo máte spoločné, Bohu. Tento všestranný spôsob oddanosti Márii krásne potvrdzuje úlohu, ktorú zohrala a naďalej každý deň zohráva v diele spásy. Takáto oddanosť je zároveň tým najjednoduchším spôsobom oddanosti Presvätej Panne. Rieši pochybnosti tých, ktorí sa pýtajú: „Akú mieru oddanosti jej mám venovať?“ a tých, ktorí sa obávajú, že o to, čím obdarujú ju, ukrátia Boha. Tu môžu dokonca aj niektorí katolíci namietať: „To je prehnané!“ Čím sa to však prieči nadšenej mysli? A v čom odopiera náležitú úctu Všemohúcemu? Túto chybu treba pripísať skôr tým, ktorí o sebe tvrdia, že pamätajú na Božiu česť, ale pritom nechcú spolupracovať s plánom, ktorý on ustanovil. Tým, ktorí tvrdia, že Sväté písmo považujú za posvätné Božie slovo, no napriek tomu nepočujú verše, ktoré ospevujú veľké veci, ktoré jej urobil Ten, ktorý je mocný, a že ju budú blahoslaviť všetky pokolenia.

Cieľom légie je odzrkadľovať Máriu. Ak je légia tomuto ideálu verná, bude mať účasť na jej kráľovskom dare: vnášať svetlo do sŕdc ľudí tápajúcich v temnotách neviery.

Z príručky Máriinej légie /krátené/

 

Milí legionári, pomocní legionári a priatelia

Máriinej légie!

Nachádzame sa v jubilejnom roku zjavení Panny Márie vo Fatime. Prostredníctvom jej komunikácie s deťmi nám bol daný kľúč k záchrane a spáse – Panna Mária samozrejme nehovorí nič nového, nič, čo by už Ježiš nebol zjavil. Úprimným pokáním, dobre vykonanou sviatosťou zmierenia, modlitbou a obetami môžeme sami prispieť k vlastnému posväcovaniu sa, ale tiež k záchrane duší iných, pokoju vo svete, a tak ovplyvňovať srdcia ľudí. Spomeňme si len, ako práve skrze modlitbu ruženca bola darovaná sloboda státisícom občanov  Rakúska po 2. svetovej vojne v roku 1955. Aj dnes prekonávame mnohé ťažkosti a problémy prostredníctvom modlitby ruženca. Naša dôvera v Božiu pomoc má byť bezhraničná. Srdečne vás zdraví v modlitbe s vami spojená

Wiltrud Zecha, prezidentka Senátu

Správa z vyššej rady z Rakúskeho Senátu

za mesiac február 2017

Duchovný vodca Senátu p. Florián Calice odkázal legionárom, že Koncil v Dubline by chcel do modlitby Tessery pridať meno archanjela Rafaela a prosí o súhlas všetky rady ba i prezídiá. Odpoveď je potrebné zaslať do Dublinu v polovici apríla, takže je potrebné vyjadriť sa čo najskôr.

V záverečných modlitbách Máriinej légie vzývame archanjela Michala, na ktorého príhovor by sme mali získať pre Krista židov, archanjela Gabriela, na ktorého príhovor by sme mali získať moslimov, pretože oni veria /síce neopodstatnene/, že práve on im dal ich náboženstvo a na to môžeme nadviazať v rozhovoroch a teraz má byť vzývaný v légii archanjel Rafael, čo je vlastne logické, pretože všetci traja majú spoločný sviatok 29. septembra. Archanjel Rafael, ktorého poznáme z knihy Tobiáš, kde uzdravuje slepého Tobiáša a pomáha mladému Tobiášovi, sprevádza ho na cestách a pomáha mu pri uzavretí manželstva. V Máriinej légii máme dva druhy významnej práce, ktoré by sme mu mali zveriť a to: Peregrinatio pro Christo – PPC a Incolae Mariae – služba v zahraničí. Je patrónom tých, ktorí sa vydávajú na cesty a na ťažké misie.

 

Keď Mária priloží ruku k dielu

Vznik Prezídia „Matka milosrdenstva“ v Galtur

Zásady a princípy Máriinej légie ma formovali od dôb, kedy som bol mladým legionárom. Máriina légia bola tiež semienkom môjho kňazského a rehoľného povolania. Keď som bol určený za farára pre Ischgl, Mathon a Galtur, od začiatku mi ležalo na srdci, založiť tu prezídium Máriinej légie. Ako prezident kúrie mladých, korešpondent Senátu pre kúriu Štajerský Hradec, počas PPC v Holandsku som všade videl, akým požehnaním je Máriina légia nielen pre farnosť ale aj pre samotného kňaza. Moja farnosť leží na úpätí pohoria Silvretta na vysokoalpskej ceste a je tu jedno z najväčších lyžiarskych centier a v lete je tu raj pre horolezcov. Musel som svoje farnosti najskôr spoznať, ako je to potrebné vždy pri šírení Légie a zakladaní nových prezídií. Moji spolubratia a členovia kúrie Landeck na mňa naliehali, aby som založil prezídium. Ale rozširovanie potrebuje pravý čas, správne miesto, veľa modlitieb a hlavne veľa Božej milosti. Veľmi dôležitá je trpezlivosť. Pápež Ján Pavol II. hovorí v apoštolskom liste „Novo Millennio Ineunte“ z roku 2001 o milosti, ktorá je vždy na prvom mieste. „Existuje pokušenie, ktoré ohrozuje každú duchovnú cestu a aj pastorálne pôsobenie: Myslieť si, že výsledky závisia od našej činnosti a  našich plánov.“ Boh chce od nás určite aj reálne spolupôsobenie na jeho milosti a vyžaduje od nás, aby sme investovali všetky itelektuálne a praktické schopnosti v našej službe pre Božie Kráľovstvo. Nezábudajme, že „bez Krista nemôžeme urobiť nič.“ Preto som sa sám veľmi nenamáhal, ale čakal som na hodinu milosti. „Hľa nastal príhodný čas, nastal deň spásy!“ Zrazu po dvoch rokoch sa jedny dvere otvorili a my sme mohli začať s piatimi novými záujemcami a dvomi legionármi. Pri zakladaní nového prezídia je potrebná trpezlivosť zo strany kňaza i vyššej rady. Až po skončení prvého stretnutia nás napadlo, že sa konalo v deň sv. archanjelov Gabriela, Michala a Rafaela, 29. Septembra 2016. A pretože bol začiatok roku milosrdenstva, pomenovali legionári nové prezídium „Matka milosrdenstva.“ Kristus prišiel na svet skrze Máriu a aj dnes chce skrze Máriu prísť ku každému človeku. To je snáď jeden z najkrajších popisov poslania Máriinej légie. Je to jej légia. Prezídium znamená prítomnosť Márie a ona je tá, ktorá volá svojich legionárov. To som pozoroval aj v našom novom prezídium v Galtur, ako Mária osobne povolala každého legionára. Tu musí mať kňaz a tí, ktorí chcú založiť nové prezídium, dôveru k Márii, ktorá tu pôsobí. Nie je to tak, že sme jednoducho vstúpili do légie, ale Mária nás povolala. Aj keď poznám Légiu od roku 1987 a viem, čo sa stane, keď Mária spolupôsobí, bolo a je pre mňa obdivuhodné, ako skoro dorástli legionári do ducha Légie. Po desiatich stretnutiach poznali pozíciu Márie v Božom pláne spásy, čo mnohí iní legionári poznajú až po niekoľkých sto stretnutiach. A potom už išlo všetko samé: túžba po svätosti, prianie získať pri apoštoláte ľudí pre Máriu. Vyššia rada a tí, ktorí sa zúčastnia na šírení Légie, sú vždy veľmi dôležití. Chcel by som poďakovať členom našej kúrie, ktorí dochádzali za každého počasia v snehu a vo víchrici, štyridsať kilometrov, aby sa starali o nových legionárov. Prosím Matku Božiu, aby im ich starostlivosť odplatila a pre seba ako duchovného vodcu prosím, aby som starostlivo dozeral na moje nové prezídium a aby pomocou Božej milosti vznikli prezídiá aj v mojich ďalších dvoch farnostiach.

P. Bernhard Speringer ORC

 

Vypočutie modlitby

Ako dôsledok povrchového zranenia sa objavil u pátra Roberta Hiltona, kňaza v jednom anglickom seminári, na kolene škaredý vred, ktorý bol aj napriek starostlivému ošetrovaniu v nemocnici stále horší. Po troch mesiacoch zdravotná sestra, ktorá mu koleno ošetrovala, popísala ranu ako veľmi agresívnu a ako skutočnú dieru v kolene. Po dobu ďalších troch mesiacov nenastalo zlepšenie a lekár sa vyjadril, že táto hnisajúca rana sa bude hojiť veľmi dlho, ak sa vôbec niekedy zahojí. Hlavná sestra oddelenia v nemocnici, v ktorej kňaz ležal, sa vyjadrila, že úplné zahojenie rany bude trvať ešte minimálne rok. Po prepustení z nemocnice kňaza ošetrovala jedna rehoľná sestrička. Keď sa rana po niekoľkých dňoch ešte zhoršila a prestala celkom reagovať na liečbu, začala sa sestra modliť za uzdravenie modlitbu na príhovor Edel Quinn, tiež chorý kňaz sa stále modlil za svoje uzdravenie. Čoskoro po začatí modlitieb nastalo zlepšenie a behom dvoch týždňov sa zastavilo hnisanie a rana sa začala hojiť. Modlitby pokračovali a za desať dní sa rana úplne zahojila. Lekár opisuje uzdravenie ako výnimočný fenomén, ktorý sa stal celkom nečakane. Je osobne presvedčený, že uzdravenie nastalo vďaka modlitbám k Edel Quinn a nie zásluhou lekárskej starostlivosti, ktorá v tomto prípade priniesla len málo úžitku.

Anglicko (Regina Legionis 2 – 2017)

 

Víťazstvo je zverené Panne Márii

Celosvetovo sa v priebehu posledných desaťročí – a to v rôznych cirkevných grémiách rozmýšľalo nad tým, akým moderným spôsobom by sa dal dnes Kristus priniesť národom. Boli pripravené dobre premyslené pastoračné plány, boli vytvorené komisie, organizovali sa medzinárodné kongresy a využívali sa moderné masovokomunikačné prostriedky, samozrejme, s tým najlepším úmyslom. A predsa na mnohých miestach dosahujú tieto snahy iba malý úspech. Je to snáď preto, že sa príliš málo bralo do úvahy povolanie Panny Márie? O tom, akú moc dal Boh Panne Márii, aké jedinečné postavenie a akú úlohu jej zveril ako univerzálnej sprostredkovateľke milostí pri evanjelizácii národov, dosvedčujú mnohé príklady. Už pokoncilový pápež Pavol VI. udelil Panne Márii titul Hviezda evanjelizácie. Svätý pápež Ján Pavol II. nasledoval svojho predchodcu a Pannu Máriu nazval nielen Hviezdou novej evanjelizácie, ale zasvätil dokonca celý svoj život a celý svoj pontifikát slovami „Totus tuus“. Ako Matke Cirkvi, ba dokonca celého ľudstva, jej Boh zveril vedenie a ochranu všetkých svojich detí. Preto ona dokáže prostredníctvom svojho povolania Spoluvykupiteľky a svojou mocou Orodovníčky priviesť ľudí späť k svojmu Synovi. Čo nedokáže žiadna pastoračná metóda, to dosiahne ona, pretože ona je tá, ktorá vytrhne svoje deti z moci satana a sprostredkuje im Ducha Svätého, Božiu lásku. Najlepšie potvrdenú vidíme túto pravdu vtedy, keď si spomenieme na milostivé miesta, kde sa Panna Mária zjavila: v Zaragoze a v Guadalupe, v Lurdoch, Fatime alebo v Tre Fontane pri Ríme.Táto Matka učinila v dušiach množstvo obrátení a zázrakov, čo by nebol schopný urobiť žiaden kňaz, nech by žil, čo akým svätým životom. V snahe prinášať Krista odkresťančeným a od Boha vzdialeným národom by sme sa mali opäť upriamiť na Pannu Máriu. V tom nám dal príklad svätý pápež Ján Pavol II., a to výnimočným spôsobom, keď zveril Panne Márii svoj apoštolát. Pri každej pastoračnej návšteve jej zasvätil danú krajinu a jej obyvateľov. Prvá cesta jeho pontifikátu ho viedla do Guadalupe a posledná do Lúrd. Bol presvedčený o tom, že evanjelizácia s trvalými plodmi je možná len s Pannou Máriou – pretože Boh to tak chce. Lebo ako si pred 2000 rokmi vyvolil Pannu Máriu na to, aby sa stal človekom, tak si aj dnes praje, aby sme ho k národom prinášali skrze ňu. Boh zveril Panne Márii, apokalyptickej Žene, víťazstvo nad satanom. To opisuje nielen apoštol Ján v 12. kapitole Apokalypsy, to dosvedčuje aj Panna Mária vo Fatime, keď vo svojom posolstve z 13. júla 1917 hovorí: „... chcem vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie na prvú sobotu v mesiaci. Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier. ... Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a svetu darujem obdobie mieru a pokoja.“ O tom bol presvedčený aj svätý pápež Ján Pavol II. Z tohto dôvodu cituje vo svojej knihe „Prekročiť prah nádeje“ kardinála Hlonda, bývalého prímasa Poľska: „Víťazstvo – keď príde – príde skrze Máriu.“

Článok z časopisu Víťazstvo Srdca

Aciés 2017

Oznamujeme všetkým legionárom aktívnym a modliacim, že slávnosť Aciés trnavskej kúrie sa bude konať v Budmericiach 8.5.2017. Začiatok úvodných modlitieb a posvätného ruženca bude o 9,30 hodine. O 10,00 bude nasledovať svätá omša, pri ktorej si budú môcť legionári obnoviť svoje sľuby Panne Márii. Po skončení svätej omše bude v kultúrnom dome agapé a už tradičné stretnutie legionárov všetkých prezídií kúrie.

Duchovná obnova – Most pri Bratislave

Srdečne pozývame všetkých Máriiných legionárov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční 20.5.2017 v Moste pri Bratislave, v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Bude ju viesť vdp. dekan Stanislav Stohl, duchovný vodca Kúrie Trnava. Začiatok bude o 14,00 hodine.

Príspevky do časopisu môžete zasielať na adresu:julka.sevcikova@gmail.com

 
 
Per Mariam ad Jesum!