Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Adventní allocutio otce Františka

14. prosince, 2018allocutio

 

Lk 3,1-6  Boží slovo a já.
     O druhé neděli adventní jsme slyšeli, jak se Boží slovo ozvalo
k Janu Křtiteli. Byl jmenován císař, místodržitelé i velekněží. Nikoho
z nich si Bůh nevybral, aby je oslovil, jen Jana. A to proto, že on byl tím připraveným, přijmout Boží slovo. Na poušti, sám, v nesnázích, ale otevřen Bohu. Jsme mu podobní? Může Bůh oslovit i nás? Ano, on to dělá, ale co uděláme my? Při každé bohoslužbě Boží slovo posloucháme. Můžeme si je bez zábran přečíst v Bibli. Ale musíme chtít se jím nechat oslovit. Jan šel a volal k pokání. My sami musíme konat pokání a pak, jen takto, můžeme oslovit jiné. Proto nic neznamenali v době Pána Ježíše i Jana Křtitele velekněží a učitelé Zákona. Oni Zákon vykládali, ale sami jej neplnili. Proto nemohli mít podobný úspěch jako Jan Křtitel, který svůj úkol naplnil i za cenu ztráty života. Ten, kdo něco ztrácí ze života pro Krista, ten neztrácí, ale získává. My nejsme jenom posluchači Božího slova. Také můžeme přijímat živého Krista do svého srdce a to je velká možnost. Osmého prosince jsme si připomínali skutečnost, že ta, která Boží slovo přijala pod své srdce, byla k tomu vybavena. Byla počata bez poskvrny hříchu dědičného. Ale o tom Panna Maria nevěděla. Protože však žila jinak než její rovnice, které také mohly být vybrány za matky Mesiáše, dostalo se jí této výsady a milosti. Panna Maria žila vroucí, přirozený a opravdový život oddaný Bohu. Jaký je tady rozdíl mezi našimi prarodiči Adamem a Evou! Oni věděli, že jsou svatí, blažení a nesmrtelní, rozmlouvali s Bohem tváří v tvář, ale selhali, Boha neposlechli, dali přednost Zlému. Panna Maria o vyvolení nevěděla, proto byla překvapena pozdravem archanděla Gabriela, ale ona to vyvolení žila. My o svém vyvolení víme, také jej upevňujeme přijímáním svátosti a co dokážeme? Spíš to dovedeme využít a zneužít jen ve svůj "prospěch"! Proto nás Bůh i ústy Jana Křtitele napomíná, urovnejte cestu Bohu a on nám pak pomůže urovnat cesty k lidem. Modleme se a prosme Matku Boží, aby nám k tomu pomohla nejen příkladem, ale i svou přímluvou u Syna. Amen.
V Olomouci 11. prosince 2018
P. František Dobeš, duchovní vůdce Comitia Legio Mariae.

 
 
Per Mariam ad Jesum!