Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Historie vzniku svátku "Jména Panny Marie".

13. září, 2015duchovní čtení

 


Historie svátku "Jména Panny Marie" v Římsko.katolické církvi

 

Svátek Jména Panny Marie, který Církev slaví 12.září se začal používat ve Španělsku začátkem 16. století, dle židovské tradice totiž dívky dostávaly čtvrtý den po narození jméno (narození Panny Marie slaví Církev 8.září). Pro celou Církev pak vznikl jako památka na poražení turecké armády u Vídně v roce 1683, které souviselo se vzýváním jména Panny Marie a s její pomocí. Bitva u Vídně (11.–12. září 1683) představuje jednu z klíčových... bitev válek mezi Habsburky (resp. křesťanskou Evropou) a Osmanskou říší a jednu z nejvýznamnějších bitev 17. století. Bitva znamenala ve svých důsledcích ukončení turecké expanze do střední Evropy.Ačkoliv to dnešní média a někteří lidé nechtějí slyšet, je ohrožení Evropy a křesťanství v důsledku nekontrolovatelného exodu lidí z muslimských zemí opět realitou. Proto se spojme a vzývejme o pomoc přesvatou Matku a její Jméno MARIA, tak jak to činili naši předkové před 330.lety.

"Uděl, prosíme, všemohoucí Bože, aby tvoji věrní, kteří se radují ze Jména a ochrany nejsvětější Panny Marie, byli pro její dobrotivou přímluvu vysvobozeni zde na zemi ode všeho zlého a zasloužili si přijít do věčné radosti v nebi."

Zásvětná modlitba k Panně Marii (K přesvaté Bohorodici = MP OY):

Matko mého Spasitele a Matko míru, tobě dnes s láskou odevzdávám svůj život. Jako tě Ježíš umírající na kříži předal i mně, tak nyní i já předávám sebe tobě. Vezmi mne pod svůj mateřský omofor - plášť! Chci milovat Ježíše, jak jsi ho milovala ty, Matko. Chci se naučit naslouchat Otcovu slovu a konat jeho vůli v mém životě.

Maria, s tebou se chci učit, jak milovat všechny lidi jako bratry a sestry, protože oni všichni jsou tvoji. Odevzdávám se ti, aby má modlitba byla modlitbou srdce, ve které naleznu pokoj a lásku a sílu smíření. Tobě, Matko Boží, odevzdávám svou minulost, přítomnost a budoucnost, všechny své schopnosti a dary. Přeji si vyrůstat s tebou, jako vyrůstal Ježíš. Ať ve mně od této chvíle vše s tebou oslavuje mého Pána! Kéž od nynějška má duše radostí zpívá jeho lásce a milosrdenství! Zasvěcuji ti, Matko, také svou rodinu, všechny své přátele, i nepřátele, všechny ty, s kterými žiji a pracuji.

Maria, chci být s Tebou nositelem Ducha svatého. Dej ať je mé srdce poslušné jeho vnuknutí, jako bylo tvé! Matko míru, dej, ať jsou má slova neodvolatelná. Ať na tvou přímluvu mne už nikdy nesvede hřích. Amen.

Přesvatá Bohorodice,spasiž nás! Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšnými, nad celým naším národem i celou Evropou. Amen!

 

  Poslal br. Jozef Vermeš, president Comitia Olomouc

  13. září 2015

 
 
Per Mariam ad Jesum!