Omniam ad maiorem Dei gloriam!
Omniam ad maiorem Dei gloriam!

Modlitby Mariiny Legie

07. října, 2011duchovní čtení

 

MODLITBYMARIINY LEGIE
Úvodní modlitby
K. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Přijď Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a
zapal v nich oheň své lásky! Sešli svého Ducha
a všechno bude stvořeno.
L. A obnovíš tvář země.
K. Modleme se: Bože, ty shromažďuješ svou Církev ze všech
národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem, sesílej
hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících
provázej svou milostí jako na počátku, když se začalo šířit
tvé evangelium. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
L. Amen.
K. Pane, otevři mé rty.
L. A má ústa tě budou chválit.
K. Bože, pospěš mi na pomoc.
L. Slyš naše volání.
K. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
L. Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky
věků.Amen.
(Následuje 5 desátků růžence.)
K. Zdrávas Královno.
L. Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď
zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě
vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A
proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a
Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto
putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno,
Maria!
K. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko.
L. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K. Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým
životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej
nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené
Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle
nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista
našeho Pána.
L. Amen.
K. Nejsvětější Srdce Ježíšovo.
L. Smiluj se nad námi.
K. Neposkvrněné Srdce Mariino.
L. Oroduj za nás.
K. Svatý Josefe.
L. Oroduj za nás.
K. Svatý Jene Evangelisto.
L. Oroduj za nás.
K. Svatý Ludvíku Maria z Montfortu.
L. Oroduj za nás.
K. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.


Catena legionis - Legionářské pouto

Antifona - K. Kdo je ta,
L. která vychází jako jitřenka, krásná jako luna, zářící jako
slunce, hrozivá jako vojsko připravené k boji?
K. Velebí + má duše Hospodina
L. a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
K. Od této chvíle mé budou blahoslavit * všechna pokolení,
L. že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
K. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.
L. Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlení pyšně.
K. Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,
L. hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.
K. Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
L. jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
K. Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,
L. jako byla na počátku i nyní i vždycky *
a na věky věků! Amen.
Antifona - K. Kdo je ta,
L. která vychází jako jitřenka, krásná jako luna,
zářící jako slunce, hrozivá jako vojsko připravené k boji?
K. Ó Maria bez hříchu počatá.
L. Oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
M. Modleme se: Pane Ježíši Kriste, náš Prostředníku u Otce,
tys ustanovil nejblahoslavenější Panu, svou Matku,
aby byla též naší Matkou a Prostřednicí u tebe:
uděl laskavě, aby každý, kdo tě bude prosit
s důvěrou o milosti, obdržel všechny skrze ni.
L. Amen.


Závěrečné modlitby
K. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.Amen.
L. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
K. Panno neposkvrněná, prostřednice všech milostí (Nebo
jiné, presidiu vlastní vzývání.)
L. Oroduj za nás.
K. Svatý Michaeli a Gabrieli.
L. Orodujte za nás.
K. Všechny nebeské mocnosti, legie andělů Panny Marie.
L. Orodujte za nás.
K. Svatý Jene Křtiteli.
L. Oroduj za nás.
K. Svatý Petře a Pavle.
L. Orodujte za nás.
Pane, uděl nám všem, kteří sloužíme pod praporem
Panny Marie, víru v tebe a důvěru v ni v plnosti, jíž
je dáno zvítězit nad světem. Dej nám živou víru, která je
oduševněna láskou, abychom všechno dokázali konat z čisté
lásky k tobě a vždycky tě viděli ve svých bližních a tobě
v nich sloužili;
víru pevnou a neochvějnou jako skála, v níž bychom byli
klidní a vytrvalí uprostřed křížů, námah a zklamání života;
víru nebojácnou, která by nás pobízela k tomu, abychom se
bez váhání odvážili velkých činů pro Boha a pro spásu duší;
víru, která by byla ohnivým sloupem naší legie a vedla nás
kupředu jednotné, všude zapalovala oheň Boží lásky,
osvěcovala ty, kdo jsou v temnotách a ve stínu smrti,
rozněcovala vlažné a navracela život těm, kteří jsou
duchovně mrtvi hříchem, víru, která by vedla naše kroky
cestou pokoje, aby se naše legie po skončení životního boje
znovu beze ztrát shromáždila v království tvé lásky a slávy.
Amen.
K. Ať duše našich zesnulých členů legie a všech věrných
zemřelých pro milosrdenství Boží odpočívají v pokoji.
L. Amen.
K. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 
 
Per Mariam ad Jesum!